Dịch Vụ Quản Lý Bảo Mật

Dịch vụ của chúng tôi
Thiết kế chưa có tên-2

Quản trị phát hiện và xử lý sự cố

Kiểm thử xâm nhập

Quản lý bản vá phần mềm

Lọc nội dung/ tên miền

Quản lý và báo cáo tuân thủ

Quản lý bảo mật điểm cuối

Xử lý phần mềm độc hại

Quản lý cơ sở hạ tầng

Quản trị thông tin và sự kiện bảo mật

Mã Hoá Ổ Đĩa

Điều Tra Pháp Chứng Kỹ Thuật Số

Dịch vụ tài liệu hoá

Quản lý và đánh giá lỗ hỏng

Giám sát tính toàn vẹn của tệp

Dịch vụ phòng chống và tiêu diệt virus

Giám sát tình trạng thiết bị

Sao lưu dự phòng (Máy chủ & Máy trạm)

Quản lý tuân thủ thường niên