Giám sát tính toàn vẹn của tệp

Quản lý tính toàn vẹn của tệp (File Integrity Monitoring) ?

 • Là quá trình giám sát và theo dõi sự thay đổi trong các tệp tin và thư mục trên hệ thống máy tính. Mục tiêu chính của FIM là phát hiện sự thay đổi không mong muốn hoặc bất thường trong cấu trúc, nội dung hoặc quyền truy cập của các tệp tin và thư mục. 
 • Giám sát toàn vẹn tệp (FIM), đôi khi được gọi là quản lý toàn vẹn tệp, là một quy trình bảo mật giám sát và phân tích tính toàn vẹn của các tài sản quan trọng, bao gồm hệ thống tệp, thư mục, cơ sở dữ liệu, thiết bị mạng, hệ điều hành (HĐH), các thành phần hệ điều hành và ứng dụng phần mềm để tìm dấu hiệu giả mạo hoặc tham nhũng, có thể là dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng. 

Lợi ích của File Integrity Monitoring

 • Phát hiện sự thay đổi bất thường: Giúp phát hiện sự thay đổi không mong muốn hoặc bất thường trong tệp tin và thư mục, bao gồm cả việc thay đổi bởi mã độc hoặc tấn công. 
 • Phản ứng kịp thời: Cung cấp cảnh báo ngay lập tức hoặc tạo báo cáo về các thay đổi không mong muốn, giúp tổ chức phản ứng và ứng phó kịp thời. 
 • Phát hiện xâm nhập: Dựa trên các sự thay đổi không thường xuyên, fim có thể giúp phát hiện các hoạt động xâm nhập và tấn công. 
 • Giám sát quyền truy cập: Theo dõi và kiểm tra sự thay đổi về quyền truy cập, giúp ngăn chặn truy cập trái phép và duy trì tuân thủ quyền truy cập. 
 • Phục hồi dữ liệu: Khi có sự thay đổi không mong muốn, fim giúp xác định và khôi phục lại trạng thái hợp lệ của tệp tin hoặc thư mục. 
 • Tuân thủ chính sách bảo mật: Đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ chính sách bảo mật bằng cách ngăn chặn các thay đổi không được ủy quyền. 
 • Kiểm tra khả năng nắm bắt tấn công: Fim giúp kiểm tra khả năng của tổ chức trong việc phát hiện tấn công và bảo mật. 
 • Ghi chép đối tượng tấn công: Ghi lại thông tin liên quan đến các thay đổi bất thường, giúp cung cấp thông tin cho quá trình điều tra sau này. 

File Integrity Monitoring thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Giám sát thay đổi tệp tin: Theo dõi các thay đổi liên quan đến tệp tin, như việc thêm, xóa, sửa đổi nội dung hoặc thay đổi quyền truy cập. 
 2. Xác định thay đổi không mong muốn: Phát hiện các thay đổi không được phép, như sự thay đổi bởi mã độc, tấn công hoặc việc thay đổi không được ủy quyền. 
 3. Cảnh báo và báo cáo: Thông báo ngay lập tức hoặc tạo báo cáo về sự thay đổi không mong muốn, giúp tổ chức phản ứng kịp thời. 
 4. Theo dõi quyền truy cập: Theo dõi sự thay đổi về quyền truy cập để xác định ai đã thực hiện thay đổi và tại sao. 
 5. Phát hiện xâm nhập: Dựa trên sự thay đổi bất thường, fim có thể giúp phát hiện các hoạt động xâm nhập và tấn công. 
 6. Phục hồi dữ liệu: Khi có thay đổi không mong muốn, fim giúp xác định và khôi phục lại trạng thái hợp lệ của tệp tin hoặc thư mục. 
 7. Tuân thủ quyền truy cập: Đảm bảo tuân thủ chính sách về quyền truy cập bằng cách theo dõi và kiểm tra sự thay đổi quyền.